Услови за користење

Услови за користење

Со пристапот на интернет страницата www.mkdinfodiaspora.mk  ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате условите за користење на содржините од интернет страницата.
Macedonia info diaspora го задржува правото без најава да ги изменува и дополнува овие услови. Секоја промена или дополнување на условите за користење се применува од денот на објавувањето. Посетителите на интернет страницата www.mkdinfodiaspora.mk  имаат право на увид во сите објавени содржини со помош на своите интернет пребарувачи само за лично информирање.

Посетителите на интернет страницата www.mkdinfodiaspora.mk  немаат право на никаков начин да ги преземаат содржините, целосно или делумно, и да ги отстапуваат на трети лица, да ги складираат во електронска или каква и да е друга форма, ниту јавно да ги објавуваат или да ги користат за комерцијални цели, без писмена согласност од Центарот за информативна поддршка Нов Контакт-Македонија, кој е креатор на страната како непрофитна организација.

Невладините и непрофитни организации, како и сите грантисти на програмата Цивика мобилитас,  имаат право да преземаат содржини од интернет страната www.mkdinfodiaspora.mk  освен за комерцијални цели, но при објавување на матерјалите, на свои или во други медиуми, задолжително да постават активен линк кон страницата од која е преземен текстот.

Заштита на приватноста и тајност на податоците.

Центарот за информативна поддршка Нов Контакт – Македонија, ја почитува приватноста на посетителите на интернет страната www.mkdinfodiaspora.mk , Линковите на интернет страницата www.mkdinfodiaspora.mk  кој водат кон интернет страници и сервиси на други извори на информации и информирање на посетителите на Macedonia info diaspora, на никаков начин не е одговорен за содржините на тие страници и сервиси.


Conditions of use

With the access to the internet site  www.mkdinfodiaspora.mk  you accept and take the responsibility of observing the conditions of use of the site contents.
Macedonia info diaspora retains the right to change and amend these conditions without previous information thereon. Each change and amendment to these conditions of use is applicable for the date of publishing. The visitors to the internet site www.mkdinfodiaspora.mk  are entitled to view all published contents by their Internet browsers for personal information.

The visitors to the Internet site www.mkdinfodiaspora.mk  are not entitled to download the contents, in whole or in part, and to share them with third persons, neither to store them in electronic or any other form, nor to publish or use them for commercial purposes, without written approval of the New Contact-Macedonia Information Support Center, which is the creator of the page as a non-profit organization.

Non-government , non-profit organizations and all the grant receivers of the Civica Mobilitas program, have the right to use information and posts from the internet website www.mkdinfodiaspora.mk if it’s not for commercial use , and by posting the taken information from the website on theirs or other social media are obligated to post an active link from the used website.

Privacy protection and data secrecy.

New Contact-Macedonia Information Support Center respects the privacy of the visitors to the internet site of www.mkdinfodiaspora.mk, the links to the internet site of www.mkdinfodiaspora.mk  leading to sites and services of other sources of information intended to the visitors to Macedonia info diaspora, and is thus in no way responsible for the contents of those pages and services.

© 2017 - 2020 mkdinfodiaspora.mk All Rights Reserved. Developed By Cube Systems

Search