Визија, Мисија, Цели

Визија

Мир и развој, потрага по нови можности врз основа на унапредена комуникација и соработката со македонската дијаспора во светот, следење на миграциските текови и нивните влијанијата и информирано граѓанското опшество.

Мисија

Поттикнување на позитивни промени врз основа на Нов Можен Модел за соработка со дијаспората, преку кој ке се зајакне враската и соработката со нашите иселеници во светот и македонските национални малцинства во соседните земји.

Цели 

Информирање на дијаспората за актуелни состојби и политики во Р.Македонија
Информирање на јавноста во Р.Македонија за активностите на дијаспората
Создавање на мрежа за соработка со научната дијаспора
Промоција на дијаспора туризам
Развивање на проекти за престој на млади од дијаспората во Р.Македонија
Промоција на културата и културниот идентитет
Вмрежување и културни врски со дијаспората
Давање на поддршка за подобрување на животните условите и условите за патување на стари лица, лица со посебни потреби, деца без родители и самохрани мајки.

Веб порталот www.mkdinfodiaspora.mk со својата непрофитна активност преставува МОСТ за соработка помеѓу граѓанските организации од Република Македонија и организациите од дијаспората.


Vision

Peace and development, search for new opportunities based on advanced communication and cooperation with the Macedonian diaspora in the world, following the migration flows ans their influence on the informed civil society.

Mission

Initiation of positive changes based on a New Possible Model of cooperation with the diaspora, which will help strengthen the connection and cooperation with our emigrants worldwide and the Macedonian minority in the neighboring countries.

Purposes

To inform the diaspora about the actual circumstances and policies in Macedonia
To inform the public in Republic of Macedonia about the activities of the diaspora
Establishment of a network of cooperation with the scientist in the diaspora
Promotion of diaspora tourism
Development of projects of stays of young people of the diaspora in Macedonia
Promotion of culture and cultural identity
Netwoprking and cultural relations with the diaspora
Support in view of improvement of the living and traveling conditions of elderly people, special need people, children without parental care and single mothers

With its non-profit activity, the www.mkdinfodiaspora.mk portal is BRIDGE of cooperation among civil organizations of Republic of Macedonia and the organisaitons in the Macedonian diaspora.

© 2017 - 2020 mkdinfodiaspora.mk All Rights Reserved. Developed By Cube Systems

Search